ဗိုလ်ချုပ်များမန်ဟွာ

E-rank Hunter

4.3
အခန်းကြီး 60 ဇန်နဝါရီလ 16, 2023
အခန်းကြီး 59 ဇန်နဝါရီလ 16, 2023

Dr.Elise

4.5
အခန်းကြီး 60 ဇန်နဝါရီလ 16, 2023
အခန်းကြီး 59 ဇန်နဝါရီလ 16, 2023

နောက်ဆုံးတော့

5
အခန်းကြီး 60 ဇန်နဝါရီလ 16, 2023
အခန်းကြီး 59 ဇန်နဝါရီလ 16, 2023

လက်ထပ်စာချုပ်

3.7
အခန်းကြီး 65 ဇန်နဝါရီလ 14, 2023
အခန်းကြီး 64 ဇန်နဝါရီလ 14, 2023

Darling of the Gods

0
အခန်းကြီး 20 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2022
အခန်းကြီး 19 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2022

အချစ်၏သက်တံ

0
အခန်းကြီး 20 ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2022
အခန်းကြီး 19 ဒီဇင်ဘာလတွင် 14, 2022
x