ဗိုလ်ချုပ်များစိန်

အဖိုးတန် Tripod

0
အခန်းကြီး 50 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2022
အခန်းကြီး 49 ဒီဇင်ဘာလတွင် 28, 2022

သံအမျိုးသမီး

5
အခန်းကြီး 50 ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2022
အခန်းကြီး 49 ဒီဇင်ဘာလတွင် 27, 2022

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော အပြစ်ရှိသည့်အခန်း

2.5
အခန်းကြီး 7 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2021
အခန်းကြီး 6 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2021

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော ဝင်စားပလေးဘွိုင်

2.7
အခန်း 6 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2021
အခန်း 5 ဒီဇင်ဘာလတွင် 22, 2021

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော သံမဏိအချစ်

3.3
အခန်းကြီး 10 ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2020
အခန်းကြီး 9 ဒီဇင်ဘာလတွင် 18, 2020

Iron Ladies

3
အခန်းကြီး 352 သြဂုတ်လ 7, 2021
အခန်းကြီး 351 သြဂုတ်လ 7, 2021

ဆက်လက်ဖြစ်ပွားနေသော နားလည်မှုအသစ်

2.4
အခန်းကြီး 3 ဇန်နဝါရီလ 26, 2021
အခန်းကြီး 2 ဇန်နဝါရီလ 26, 2021
x